CVČ sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

Prečo sme tu.......je to potrebné?

Sv. Otec Benedikt XVI. vo svojom posolstve pre mládež hovorí: „...ďalšou oblasťou, ktorej sa záväzok lásky dotýka, je každodenný život s jeho rozmanitými vzťahmi. Mám na mysli predovšetkým rodinu, školu, prácu a voľný čas. Milí mladí priatelia, pestujte svoje talenty nielen na to, aby ste dosiahli postavenie v spoločnosti, ale aj preto, aby ste druhým pomáhali „rásť“. Rozvíjajte svoje možnosti, nielen preto, aby ste sa stali „konkurencieschopnejšími“ a „produktívnejšími“, ale aj preto, aby ste sa stali „svedkami lásky“. K profesionálnej formácii pridajte aj úsilie nadobudnúť náboženské poznatky, ktoré vám môžu pomôcť zodpovedne vykonávať vaše poslanie. Nech vás Duch Svätý urobí vynaliezavými v láske, vytrvalými vo vašich záväzkoch a odvážnymi vo vašich podujatiach, aby ste boli schopní prispieť k budovaniu „civilizácie lásky“. Horizont lásky je skutočne bezhraničný: je to celý svet! Milí mladí, rád by som vás pozval, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku, schopnú urobiť z celého vášho života radostnú úlohu, spočívajúcu v darovaní seba samých Bohu a bratom, nasledujúc toho, ktorý mocou lásky navždy zvíťazil nad smrťou a nenávisťou (porov. Zjv 5, 13). Láska je jediná sila schopná premeniť srdce človeka i celé ľudstvo tým, že robí plodnými vzťahy medzi mužmi a ženami, bohatými a chudobnými, kultúrami a civilizáciami.“ (Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže) Aj naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.

Prejdi na stránku CVČ ...

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 314419 (0)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page