Spoločenstvá


Miništranti

Kňazi vo farnosti potrebujú pri vykonávaní svojej služby a konaní liturgických obradov pomocníkov – miništrantov. Miništranti sú teda chlapci, ktorí pomáhajú biskupovi, kňazovi, alebo diakonovi pri slávení posvätnej liturgie. Preto je služba miništranta v Cirkvi priam nenahraditeľná.

Slovo „miništrovať“ pochádza z latinského slova ministrare, čo v preklade znamená slúžiť, posluhovať, pomáhať pri stole, posluhovanie pri Pánovom oltári, služba pri slávení eucharistickej obety, vysluhovaní sviatostí a iných liturgických úkonoch.

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316272 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page