Chlapské večery a ženské stretká

 

CHLAPSKÉ VEČERY

 

Hlboko v srdci muža sú určité základné otázky, ktoré nemôžu byť zodpovedané pri kuchynskom stole. Kto som? Načo som stvorený? K čomu som určený? Strach drží muža doma, kde sú veci uhladené, usporiadané a pod jeho kontrolou. Ale odpoveď na jeho najhlbšie otázky sa nenachádza v televízore alebo v chladničke.

Tam vonku na rozpálenom piesku púšte, stratený v pustatine, prijal Mojžiš životné poslanie a cieľ. Boh ho vyviedol von z Egypta, z istoty, a povolal ho, aby vstúpil do niečoho oveľa väčšieho než bolo všetko, čo si dovtedy dokázal predstaviť, čo bolo oveľa dôležitejšie ako byť šéfom firmy alebo Princom egyptským.

Pod cudzími hviezdami, v hlbokej noci Jakub prijíma nové meno, svoje skutočné meno. Už nie je prešibaným obchodníkom a vyjednávačom, teraz je tým, ktorý zápasí s Bohom. Aj Kristova skúška v pustatine je vo svojej podstate skúškou jeho identity. „Ak si tým, kým si myslíš, že si…“ 

(John Eldredge, Divoký v srdci)

 

Ak muž chce spoznať, kým je a načo tu je, musí sa sám vydať na túto cestu. Musí získať späť svoje srdce. Ak to chceš skúsiť ako my, tak Ťa pozývame na Chlapský večer každú stredu o 18:00. Stretávame sa vo farských priestoroch farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

 

Témy:
  •  Lectio divina (meditácia nad Božím slovom)
  •  Katechézy na rôzne témy
  •  Prednášky a diskusia
  •  Zdieľanie 
 

 ŽENSKÉ STRETKÁ

 

Korene Ženského stretka siahajú do roku 2010, kedy v našej Farnosti svätého Jakuba prebiehal Kurz objav Krista. Túžba deliť sa o "svoj objav" s inými ľuďmi odhalila naše ľudské limity. Viacerí absolventi kurzu prejavili záujem, naďalej sa stretávať, tráviť čas s ľuďmi, ktorí chcú spoznávať a nasledovať Ježiša. Už v tomto čase podstatnú časť spoločenstva tvorili ženy. Z iniciatívy pána dekana Petra Holbičku vznikli Chlapské večery. Jeho súčasťou sa stala aj málo početná skupina "našich" mužov. 
 
Dovtedy zmiešané spoločenstvo sa zmenilo na čisto ženské a zároveň veľmi pestré. Tvoria ho ženy rôznych vekových kategórií, rozličných profesií. Ženy slobodné, vydaté, vdovy, rozvedené. Sú medzi nami mamy, tety, krstné mamy i staré mamy. Líšime sa povahami, záujmami, ľudskými osudmi. Spomeniem slová istej panej, adresované nášmu stretku: "Naozaj nechápem, ako môže takýto rôznorodý mix fungovať. Myslím, že takto vás mohol namixovať jedine Pán Boh. Lebo tak, ako ste rozdielne, až podozrivo sa dopĺňate a rozumiete si."
Duchovní otcovia pravidelne v stredu večer po svätej omši ponúkajú možnosť, prísť na Chlapinec alebo Ženské stretko. Sme otvorené spoločenstvo. Stane sa, že niektorá žena príde raz, dva razy. Sú aj také, čo sa po dlhšej prestávke vracajú so slovami: "Chýbali ste mi.". Najčastejšie sa stretávame v priestoroch CVČ svätého Jakuba. Počas letných prázdnin sa usilujeme zorganizovať stretnutia v prírode. Rady spomíname na spoločnú opekačku, púť na Žifčákovu, Krížovú cestu v Oščadnici. Prínosom boli spoločné stretnutia mužov a žien v rámci prípravy na Svetové stretnutie rodín. Uvedomili sme si, že rozdiely medzi mužom a ženou, prejavujúce sa aj v oblasti duchovnej, nás nemajú rozdeľovať, ale navzájom obohacovať.
Sme vďačné, keď naši duchovní otcovia prijmú pozvanie a prídu medzi nás. Spoločne hľadáme odpovede na otázky, s ktorými sme si nevedeli poradiť na predošlých stretnutiach.
 
A ako vyzerá samotný priebeh stretka?
Veľkou devízou je skutočnosť, že sa stretávame po svätej omši. Vďaka tomu ženy prinášajú so sebou Božie požehnanie. Začíname spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Následne prosíme o vedenie Duchom Svätým, aby Boh bol hosťom a zároveň režisérom stretnutia. Priebeh každého stretnutia je svojím spôsobom originálny, závisí od aktuálnej ženskej zostavy. Usilujeme sa o pravidelnosť v striedaní tém, avšak s veľmi malou úspešnosťou.
 
Témy:
  • Raz do mesiaca má stretko formu Mariánskeho večeradla. 
  • Obľúbené sú katechézy zo života svätých, 
  • Katechézy o jednotlivých mariánskych modlitbách z publikácie Máriina cesta. 
  • Práca so Svätým Písmom formou lektio divina, alebo prostredníctvom nahrávok s katechézami otca V. Kodeta.
  • Medzi obľúbené patrí zdieľanie.
Každá žena má možnosť porozprávať stručne o tom, čo prežíva vo svojom osobnom, rodinnom, či pracovnom živote. Z čoho sa teší, čo ju trápi. Zo zdieľanie neraz vyplynie potreba modlitby príhovoru. Modlíme sa ju priamo na stretku, alebo odchádzame domov s predsavzatím, spájať sa v modlitbe na daný  úmysel počas nasledujúcich dní. 
Aj keď sa o nás ženách neraz právom hovorí, že sme uvravené, vďaka spoločenstvu sme nemálo pokročili v schopnosti počúvať. Počúvať nielen druhú ženu, ale aj svojich najbližších v rodine, svojich kolegov v práci, ... 
 
Nie jedna žena, majúca možnosť nahlas, bez strachu vysloviť, čo ju trápi, dokázala s pomocou Boha zmeniť uhol pohľadu, pozrieť sa na aktuálnu životnú situáciu Jeho očami. Zmena nie je viditeľná navonok, môže mať podobu rozhodnutia: "Zriekam sa sebaľútosti. Zriekam sa presvedčenia, že som nepochopená, neprijatá. Budem sa usilovať, aby tí, s ktorými žijem, zažívali odo mňa prijatie. Chcem dávať druhým to, po čom sama túžim."
 
Skutočnosť, že Boh nás prijíma, sa väčšinou dozvedáme prostredníctvom ľudí. Ďakujeme, že Ženské stretko je tiež miestom, na ktoré Boh priviedol nejednu z nás práve preto, aby jej tu mohol povedať: "Prijímam ťa. Si moja. Nikdy sa ťa nevzdám."
 
Pane Bože, ďakujeme za všetky ženy, ktoré k nám na stretko ešte len privedieš. 
 
Každý živý, vyvíjajúci sa organizmus prirodzene prechádza zmenami. Aj naše spoločenstvo pravidelne zažíva obdobia rastu, stagnácie, útlmu, ale aj nového začiatku. Povzbudením sú pre nás Ježišove slová: "Po ovocí ich poznáte."  Ovocím spoločenstva žien je aj praktická pomoc: pomáhame pri príprave a priebehu Odpustových slávností, akcií poriadaných Farskou charitou, zapájame sa do upratovania chrámu a jeho okolia. Viackrát sme sa zjednotili a vytrvali v modlitbách za uzdravenie chorých. Modlitbami sprevádzame nejedno podujatie v CVČ svätého Jakuba - kurzy pre snúbencov, stretká birmovancov, farské púte a duchovné obnovy, dni venované rodinám - deťom, otcom, mamám, ... 
Poznanie, že "Pán nás potrebuje" aj takýmto spôsobom, nás napĺňa Radosťou, ale aj odvahou nevzdávať sa a pokračovať. 
 
Celé spoločenstvo pozýva:
 
Ak si žena a po prečítaní týchto riadkov vnímaš, že "Pán ťa potrebuje" aj na pôde Ženského stretka, pozývame ťa, aby si prišla medzi nás.
 

image11

Počítadlo 314419 (0)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page