Akcie pre birmovancov v našej farnosti:

 

- ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Duchovná obnova

- Identita muža a ženy

- Dobývanie Božieho kráľovstva

- Výlet pre birmovancov

- Alfa deň

 

Každý piatok o 17:00 hod. je v Kostole sv. Jakuba svätá omša pre birmovancov.

Po svätej omši je stretnutie birmovancov v CVČ sv. Jakuba.  

 

 

 

Otázky pre birmovancov

 

1. Aké je hlavné prikázanie
2. Desatoro Božích prikázaní
3. Apoštolské vyznanie viery
4. Sedem sviatosti
5. Šesť hlavných právd
6. Sedem hlavných hriechov
7. Ľútosť hriechov (ako pri sv. spovedi)
8. Ako sa volá terajší Svätý Otec?

Jorge Mário Bergoglio – pápež Fratišek

 

9. Ako sa volá náš diecézny žilinský biskup?
Mons. Tomáš Galis

 

10. Ako sa volá svätý patrón našej farnosti?
Svätý Jakub, apoštol

 

11. Ako sa volajú kňazi našej farnosti?

 

12. Čo znamená veriť v Boha?
Veriť v Boha znamená: veriť, že existuje Boh, ktorý je všemohúci a všetko stvoril: nebo i zem a všetko čo existuje na zemi. Zároveň to znamená: veriť, že Boh je dokonalá láska, pretože miluje všetkých ľudí a chce, aby všetci ľudia dosiahli večný život. 

 

13.  Aký je Boh?
Boh je všemohúci, pravdivý, nekonečne spravodlivý, nekonečne milosrdný, múdry, neomylný, dobrotivý a štedrý. Boh je absolútne a dokonale svätý. 

 

14. Prečo Boh stvoril svet? Z akého dôvodu?
Z lásky. Boh stvoril svet z lásky a pre lásku, v ktorej môže každý človek nájsť plnosť šťastia. 

 

15. Ako bol stvorený človek?
Boh stvoril telo človeka zo zeme a vdýchol do neho dych života. Dych života – znamená dar rozumu a slobodnej vôle. Človek je svojím duchom podobný Bohu, preto hovoríme, že je stvorený na Boží obraz. 
Boh stvoril zem ako krásnu neporušenú prírodu, v ktorej žili prví ľudia ako v raji, lebo sa mali opravdivo radi a boli šťastní. Nepoznali, čo je sebectvo a zlo.

 

16. Kto sú anjeli?
Anjeli sú duchovné bytosti, celkom nehmotné. Majú rozum a slobodnú vôľu. Ich moc je veľká, avšak nie sú všemohúci. Hlavnou úlohou anjelov je oslavovať Boha, ochraňovať ľudí a starať sa o spásu ľudí. 

 

17. Kto sú to zlí duchovia?
Niektorí z anjelov  sa vzopreli Božej láske a tým sa od Boha oddelili. Stali sa z nich večne nešťastné bytosti, zožierané večnou nenávisťou. Sú to zlí duchovia. Morálne škodia ľuďom a navádzajú ich na hriech. 

 

18. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Ježiš Kristus je Boží Syn, druhá Božská osoba. Prišiel na svet preto, aby nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Ustanovil Cirkev a po zmŕtvychvstaní vystúpil do neba, kde sedí po pravici Boha. 

 

19. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská osoba. Duch Svätý posväcuje celý svet. Stále pôsobí v Cirkvi a zjednocuje všetkých veriacich. 

 

20. Kto je to Panna Mária?
Panna Mária je Ježišova Matka. Bola uchránená od akéhokoľvek hriechu. Preto ju uctievame ako milostiplnú. Ježiš ju vzal do neba s telom aj dušou. 

 

21. Čo je Cirkev?
Do Cirkvi patria všetci pokrstení ľudia. Cirkev pochádza od Ježiša Krista. Prvým pápežom bol sv. Peter - apoštol. Znaky Cirkvi sú: jedna (Kristus založil len jednu Cirkev), svätá (má svätého zakladateľa – Ježiša Krista, má sväté prostriedky – sviatosti a Sväté písmo a má svätý cieľ: spásu duší), katolícka (univerzálna – do Cirkvi môže vstúpiť každý), apoštolská (Ježiš Kristus poslal apoštolov do celého sveta). Cirkev delíme na putujúcu (my na tejto zemi), trpiacu (očistec) a oslávenú (nebeské kráľovstvo).
 
22. Vysvetli 1. Božie prikázanie.
Boha máme milovať na prvom mieste. Boh upozorňuje ľudí, že sa klaňajú dielam svojich rúk. To isté robíme my, keď považujeme peniaze, slávu, zábavu, šport a iné koníčky za dôležitejšie ako Pána Boha alebo modlitbu alebo vzájomnú lásku.

 

23. Vysvetli 2. Božie prikázanie.
Keď nám Boh zakazuje nadarmo vyslovovať jeho meno, tak to nie preto, že by si potrpel na svoj majestát, ale preto, že tým znevažujeme a urážame najväčšiu Lásku. Božie meno máme vyslovovať s úctou. Takisto aj meno Panny Márie a mená svätých. 

 

24. Vysvetli 3. Božie prikázanie.
V nedeľu a vo sviatok nemáme pracovať. Nedeľa patrí Pánu Bohu. Máme sa tešiť na sv. omšu, ako na stretnutie s milujúcim Otcom. Posvätnosť nedele môžeme zveľadiť tým, že si prečítame Sväté písmo alebo sa budeme venovať rodine a priateľom. Nedeľa je priestor na načerpanie fyzických a duchovných síl do nového týždňa. 

 

25. Vysvetli 4. Božie prikázanie.
Toto prikázanie nám zdôrazňuje, že si máme ctiť svojich rodičov. Ale tiež je dôležité ctiť si aj ďalších členov našej rodiny: súrodencov, starých rodičov, krstných rodičov a ďalších. Obzvlášť si našu úctu zaslúžia vtedy, keď sú chorí alebo nevládni. Vtedy sme povinní im pomáhať a starať sa o nich.  

 

26. Vysvetli 5. Božie prikázanie.
Zakazuje nám nielen zabíjanie, bitie a ničenie, ale aj každé poškodenie života a zdravia. Toto prikázanie nám tiež zakazuje nenávidieť alebo urážať iného, hoci len slovami. 

 

27. Vysvetli 6. Božie prikázanie.
Boh dal ľudskému telu obdivuhodnú schopnosť spolupracovať s ním na dávaní života novému človeku. To je však dovolené len vtedy, keď sú vytvorené dobré podmienky nielen pre narodenie, ale aj pre výchovu dieťaťa, teda v riadnom, Bohom požehnanom manželstve. Zneužívať túto energiu tela bez lásky a zodpovednosti je hriech smilstva. Toto prikázanie nás tiež upozorňuje na hriešne myšlienky nečistoty. 

 

28. Vysvetli 7. Božie prikázanie.
Aj toto prikázanie je prikázaním lásky. Keď sa ľudia nemilujú, vždy si nájdu nejaký spôsob, ako niekoho beztrestne poškodiť na majetku. Lakomstvo ešte nikoho neurobilo šťastným. 

 

29. Vysvetli 8. Božie prikázanie.
Toto prikázanie chráni naše vzájomné vzťahy a zároveň ochraňuje pravdu. Klamstvo je hriech proti pravde.

 

30. Vysvetli 9. a 10. Božie prikázanie.
V týchto prikázaniach ide o vnútorný postoj človeka – jeho túžby a myšlienky. Ježišovi ide o to, aby sa človek stal dobrým vnútorne, vo svete svojich myšlienok a túžob.

 

31. Vysvetli sviatosť krstu!
Krstom sú veriaci včlenení do Božieho ľudu a sú povolaní uctievať Boha a vyznávať vieru. Krst zmýva všetky hriechy človeka. Malému dieťaťu zmýva dedičný hriech.  

 

32. Vysvetli sviatosť birmovania!
Birmovanie dokonalejšie spája s Cirkvou, bohato obdarúva človeka silou Ducha Svätého, pobirmovaný má väčšiu povinnosť šíriť a chrániť vieru slovom a skutkom.

 

33. Vysvetli sviatosť Eucharistie!
Eucharistia je prameňom a vrcholom života Cirkvi. V Eucharistii je reálne prítomný Ježiš Kristus – živý Boh. Preto si pred Eucharistiou kľakáme. 

 

34. Vysvetli sviatosť pomazania chorých!
Touto sviatosťou sa pomazaním a modlitbou kňazov odporúčajú chorí trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im v chorobe uľavil a spasil ich. Pomazanie chorých nie je posledné pomazanie. Môžeme ho prijať aj viackrát za život. 

 

35. Vysvetli sviatosť posvätného stavu!
Veriaci vyznačení touto sviatosťou sú ustanovení , aby živili Cirkev Božím slovom a Božími milosťami. Sú to diakoni, kňazi a biskupi. 

 

36. Vysvetli sviatosť manželstva!
Touto sviatosťou sa naznačuje jednota a láska medzi Kristom a Cirkvou. Muž a žena si sľubujú navzájom lásku a vernosť do smrti. 

 

37. Vysvetli sviatosť zmierenia!
Ľudia v tejto sviatosti dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zmierujú sa s Cirkvou, ktorá sa láskou a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.

 

38. Čo je hriech?
Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho alebo cirkevného prikázania. Hriech je zradou Božej lásky.  

 

39. Čo je ťažký hriech?
Ťažký hriech je celkom vedomé a celkom dobrovoľné prestúpenie prikázania vo vážnej veci.

 

40. Čo je ľahký hriech?
Ľahký hriech: nie celkom vedomé alebo nie celkom dobrovoľné prestúpenie prikázania v menej vážnej veci.

 

41. Ako sa máme pripraviť na svätú spoveď?
Pomodliť sa k Duchu Svätému, aby nám osvietil pamäť. Spytovať si svedomia podľa modlitebnej knižky alebo podľa Desatora. Zmieriť sa s ľuďmi, s ktorými som pohádaný. 

 

42. O čo prosí biskup s vystretými rukami v modlitbe pred udelením sviatosti birmovania?
O sedem darov Ducha Svätého pre birmovancov.

 

43. Čo je krizma? 
Olivový olej zmiešaný s balzamom, ktorý posvätil biskup v katedrále na zelený štvrtok. Krizmu spoznáme podľa toho, že má prenikavú vôňu. 

 

44. Vymenuj sedem darov Ducha Svätého! 
múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň pred Pánom

 

45. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? (túto odpoveď musí každý birmovanec vedieť naspamäť)
1. V rade pristupujem k biskupovi. Birmovný rodič ide za mnou.
2. Birmovný rodič položí pravú ruku na pravé plece birmovanca, stojac za ním.
3. Poviem nahlas svoje birmovné meno.
4. Biskup ma poznačí na čele krizmou a povie pritom: (Birm.meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.
5. Odpoviem: Amen.
6. Biskup mi povie: Pokoj s tebou.
7. Ja odpoviem: I s duchom tvojím.

46. Aké budú tvoje tri základy pre život po birmovke?
1. Každý deň sa pomodliť
2. Každú nedeľu byť na svätej omši
3. Každý mesiac ísť na svätú spoveď

 

47. Čo vieš o svojom birmovnom patrónovi?
Každý musí vedieť aspoň 2 informácie.

 

48. Čo slávi Cirkev na Vianoce?
Na Vianoce Cirkev oslavuje narodenie Ježiša Krista. Ježiš sa narodil v Betleheme. Jeho Matkou je Panna Mária, ktorá bola zasnúbená so sv. Jozefom. 

 

49. Čo slávi Cirkev na Veľkú Noc?
Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru Ježiša Krista. Na Veľký piatok si pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista a na Veľkonočnú vigíliu (v sobotu večer) a Veľkonočnú nedeľu oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie a víťazstvo nad smrťou. 

 

50. Z akých kníh sa skladá Sväté písmo?
Starý zákon má 46 kníh a Nový zákon má 27 kníh. Najdôležitejšie sú pre nás 4 evanjeliá, ktoré napísali: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Ján.
 

Počítadlo 310799 (4)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page