Spolok sv. Vojtecha

História

Prvé slovenské knihy už vydávala Trnavská univerzita (1635 - 1777) vo svojej tlačiarni. Vzdelanosť a kultúru šírilo od roku 1782 Slovenské učené tovarišstvo vydaniami svojich kníh. Po roku 1800 jeho činnosť ustala a úlohu preberá Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Po tomto spolku pôsobil v Pešti ustanovený Spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh. Mal slúžiť všetkým národom Uhorska. V roku 1852 bol premenovaný na Spolok sv. Štefana a začal vydávať Katolícke noviny. Vzhľadom k tomu, že Slováci nemali možnosť sa v tomto spolku prezentovať, založili v roku 1850 v Banskej Štiavnici noviny Cyril a Method, kde pôsobil Ján Palárik (kysucký rodák). V roku 1857 prevzal správu novín Dr. Andrej Radlinský a uverejňoval tu myšlienky o potrebe spolku pre katolíckych Slovákov, ktorý by niesol mená sv. Cyrila a Metoda, úrady o tom však nechceli ani počuť. Preto Dr. Radlinský prijal pre pripravovaný spolok meno sv. Vojtecha. Maďarská verejnosť a najmä úrady a spolky boli proti založeniu Spolku sv. Vojtecha a upozorňovali na nebezpečenstvo panslavizmu a protestovali. Dr. Andrej Radlinský trinásť rokov bojoval za spolok, až sa v roku 1869 dočkal úspechu. Ministerské schválenie bolo vydané 8.7.1870 a 14.11.1870 sa konalo prvé valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Úradným tlačovým orgánom sa stali Radlinským založené Katolícke noviny. Spolok začal s vydávaním školských učebníc pre rímsko-katolícke a a grécko-katolícke ľudové školy. Od roku 1872 vydával už každoročne pre svojich členov kalendár Pútnik svätovojtešský a členské (podielové) knihy. V roku 1879 zomrel zakladateľ Dr. Andrej Radlinský, ktorý zanechal spolku autorské práva na vydávanie najrozšírenejších kníh, napríklad Náboženské výlevy, Anjelíček strážca a ďalšie. Spolok sv. Vojtecha prežil napádania, znemožňovania a hatenia svojej činnosti. Zápasil o svoju existenciu, lebo niekedy išlo o jeho zánik. SSV vyše 40 rokov suploval matičnú činnosť, keď Matica slovenská bola v roku 1875 zrušená.
V roku 1920 mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nový výbor a vyhlásilo obnovu členstva. Pri obnove SSV zohrali veľkú úlohu aj americkí slováci - členovia SSV, ktorí spolku pomohli finančne. Spolok mal tlačiareň, kniháreň, zriadené bolo Múzeum Františka R. Osvalda, dobudoval sa archív a knižnica. Prišiel rok 1951, keď boli SSV odňaté všetky vydavateľské práva poštátnená kníhtlačiareň a kniháreň, odobraté múzeum, zrušená organizácia členstva, zaniklo mnho časopisov. Po roku 1989 sa začína pracovať na obnove činnnosti SSV, celkom na tých istých základoch ako v roku 1870. V roku 1990 začínajú pribúdať členovia a dnes má SSV zaevidovaných k 31.8.200 112500 členov a členská základňa sa i naďalej rozrastá.
Spolok poskytuje svojim členom 15% zľavu na knihy vydávané SSV. Dostávajú každoročne Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.

SSV na Kysuciach

Tradícia členstva na Kysuciach má svoju dávnu históriu. Z tohto regiónu pochádzajú aj významné osobnosti Spolku sv. Vojtecha. Ján Palárik (1822-1870) - kňaz, novinár, redaktor, dramatik, ktorý sa pričinil o založenie SSV. Valér Vnuk (1894-1958) - autor, prekladateľ, redaktor, vedúci edícií SSV, tajomník SSV v rokoch 1927 - 1951. Na základe tejto skutočnosti bola nášmu mestu udelená medaila SSV pri príležitosti 125. výročia vzniku Spolku sv. Vojtecha, mesto sa stalo roku 1995 kolektívnym členom SSV v Trnave. Na základe tejto skutočnosti sme začali od roku 1996 rozvíjať činnosť miestneho Spolku sv. Vojtecha v Kysuckom Novom Meste. Táto práca sa vykonáva dobrovoľne a nezištne pre všetkých obyvateľov nášho mesta bez ohľadu na to, či ide o členov a priaznivcov SSV, alebo nie. Činnosť spolku je otvorená pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, seniorov, alebo postihnutých spoluobčanov.
Z našej činnosti spomeniem len niektore akcie ako napríklad:

   1. duchovno-poznávacie zájazdy
   2. súťaže pre deti
   3. organizáciu osláv :
          * Dňa detí
          * Mesiaca úcty k starším
          * Mikuláša
   4. rôzne výstavy

Všetkých týchto akcií sa zúčastňujú aj deti z Domova sociálnych služieb na ul. Belanského, s ktorým už dlhšie spolupracujeme. Teší nás, že stúpa záujem o naše akcie.
 
 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316274 (5)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page