Miništranti

Každý piatok (počas školského roku) o 15:30 hod. je v našej farnosti v CVČ sv. Jakuba MINIŠTRANTSKÝ KRÚŽOK, na ktorý sú pozvaní všetci miništranti!

miništranti

 

Miništranti z KNM sa môžu zapojiť do súťaže:
zbierať pečiatky za každú svätú omšu, sobáš, pohreb, krst alebo adoráciu.

 

Hlavní miništranti vo Farskom kostole sv. Jakuba:

Michal Kubaščík, Peter Sedláček a Patrik Sečník

Hlavní miništranti vo filiálnom kostole Panny Márie Kráľovnej v Povine:

Lukáš Kvietok a René Kubaščík

 

Čo znamená miništrovať

 

Slovo miništrovať pochádza z latiského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovanie je teda posluhovanie pri Pánovom oltári, služba pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu voláme miništranti.
Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.
Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.
Miništrantská služba je anjelská. Miništranti sú viditeľnými zástupcami anjelov. To čo konajú anjeli v nebi, to konajú miništranti na zemi. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné.
Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.
Miništrantská služba je služba Pánovi.Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány do večnosti.Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne Kristus v nich vykonáva svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami:"Toto robte na moju pamiatku."

Pre vykonávanie služby miništranta je potrebné spĺňať dve podmieny

   1. každú nedeľu sa zúčasťniť na celej svätej omši (odprúča sa zúčastniť aj na svätých omšiach v pracovné dni)

   2. pri oltári aj na verejnosti sa slušne správať ako vzorný kresťan-katolík

Význam miništrantskej služby

Miništranti sú pre život a prácu katolíckej Cirkvi nenahraditeľní, ich celkový význam spočíva:

  • v priamej oslave Trojjediného prostredníctvom liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní mnohými dobrodeniami.
  • v službe Božej velebnosti pri slávení Eucharistie, ktorá mu dodáva slávnostný ráz, robí liturgiu krajšou, vznešenejšou a príťažlivejšou.
  • v praktizovaní zákona lásky k Bohu a k blížnemu.
  • v príprave na plnší život v KristoviPán Ježiš veľmi často povolá do svojej vinice týchto malých a mladých služobníkov oltára, volá ich plnšie žiť v kňazskom a rehoľnom povolaní v Ježišovi Kristovi na ich spásu a na záchranu iných nesmrteťných duší.
  • v hlbšom prežívaní života viery. Táto ich viera je vzorm pre iných mladých ľudí. Miništranti veľmi často plnia misijnú úlohu Cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Sú to najmladší s najoddanejší katolícky misionári.

Aktivity pre miništrantov:

  • miništrantské duchovné obnovy a víkendovky
  • miništrantské výlety
  • kúpalisko
  • návšteva pútnických miest v okolí farnosti

 

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316272 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page